Maailman metsätalous

Metsätaloudella, lyhyesti esiteltynä, tarkoitetaan yleisesti metsien kasvatusta, harvennusta, myyntiä ja hakkuuta. Puunjalostusteollisuus kuuluu osana metsätaloutta. Tähän kuuluvat muun muassa rakennuspuutuoteteollisuus, sahateollisuus, huonekaluteollisuus ja paljon muita. Sitten on vielä olemassa termi, nimeltä kemiallinen metsäteollisuus. Tämä pitää sisällään kaiken paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä massateollisuuden. 1800- luvun loppupuolelta alkaen, on metsäteollisuus ollut jatkuvassa kasvusuhdanteessa. Ennen muinoin puutavaraa tarvittiin pääasiassa pirtin rakennukseen ja lämmittämiseen. Nykypäivänä käytämme puuta lukemattomissa eri muodoissa, tuhansiin eri tarkoituksiin. Tuskin enää edes tunnistamme kaiken aikaa, että käsissämme pitelemämme tuote on metsässä kasvanut. Puu on erinomainen materiaali niin moneen tarpeeseen, että on hyvin vaikeaa kuvitella elämää ilman metsäteollisuutta.Mutta mitä metsäteollisuudelle kuuluu? Ja ennen kaikkea, mitä maapallomme metsille kuuluu? Nopea vilkaisu tilastoihin kertoo, että puun hinta on viime aikoina ollut kasvussa. Myös paperin hinta ja vientiluvut ovat nousseet. Puuteollisuus käy siis kuumana ja miksi ei kävisi? Puutavaraa tarvitaan kaikkialla maailmassa, yhä kasvavissa määrin. Suomelle tämä tarkoittaa suurta vientiä, sillä onhan maamme yksi metsäisimmistä. Kuulostaa hyvältä? Vai kuulostaako sittenkään? Jos tarkastelemme asiaa toisesta perspektiivistä ja vilkaisemme hieman toisenlaisia tilastoja, voimme huolestuneena todeta, että metsät eivät kaikkialla ehdikään elpyä hakkuiden aiheuttamasta kaljuuntumisesta.Metsiä häviää jatkuvasti nopealla tahdilla. Varsinkin tropiikissa tämä on jo suuri huolenaihe. Metsät ovat maapallon hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeässä asemassa. Ne sitovat itseensä runsaasti hiiltä ja vähentävät näin huomattavasti hiilidioksidipitoisuuksia. Mikäli metsiä katoaa, vapautuu myös hiilidioksidia ilmakehään. Tämän lisäksi metsättömyys myös kaventaa monien eliölajien elinympäristöä, lisää tulvien riskiä ja sen seurauksena myös juomaveden laatu heikkenee. Yksi tämän päivän kuumimmista kysymyksistä lieneekin, kuinka säilyttää metsät ja silti nauttia tulevaisuudessakin puun tarjoamista hyödyistä?

Kuinka metsät pelastuu?

Kuinka metsät pelastuu?

Kuinka metsät pelastuu?

Selvää on, että metsäteollisuudella on toiminnallaan suuri vastuu. Kestävä metsätalous ja metsänhoito korostuvat. Ympäri maailmaa ollaan jo havahduttu siihen, että hakkuiden vastapainoksi on nähtävä paljon vaivaa myös metsien uudelleen istutukseen sekä tarkkaan suunnitelmallisuuteen metsänhoidossa ja harvennuksessa. Suomi on ollut mukana tukemassa kansallisten metsäohjelmien toteutusta mm. Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Suomen avustuksella onkin jo saatu paljon merkittävää hyvää aikaan, mutta onko parhaillaan tapahtuvat korjausliikkeet riittäviä vai tuleeko pelastus liian myöhään?

Vaikka suomalainen metsänhoito on maailmallakin saanut tunnustusta, on omissa metsissämmekin  osittainen hälytystila. Yli kolmasosa Suomessa pesivistä lintulajeista on jo uhanalaisia. Syynä ovat metsien hakkuut, jotka hankaloittavat lintujen ravinnon etsintää.Suomessa on vanhoja metsiä jäljellä enää hyvin vähän ja avohakkuut ovat yleisiä. Hömötiaisen pesimäkanta on romahtanut kymmenessä vuodessa yli puolella. Se onkin vakavan häviämisuhan alla. Lahopuiden vähyys on osittain syynä Hömötiaiskannan rajuun laskuun. Vanhat puut tarjoavat parempaa suojaa ja ravintoa metsän eläimille eikä nuori talousmetsä sovellu kaikille kodiksi.Asiantuntijoiden mukaan myös Suomessa on runsaasti varaa parantaa metsienkäsittelytapoja. Ja toimeen tulisikin ryhtyä välittömästi.Metsäteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuudenmuodoista maailmassa, mutta elävät puut ovat kuitenki elintärkeitä, koko maapallon eliökunnalle.Suurten teollisuudenalojen suurilla päättäjillä on myös suuri vastuu harteillaan. Niin kauan kuin ihminen toimillaan muokkaa kaikkien yhteistä elinympäristöä, on myös heikoimmat otettava huomioon ja toimittava kaikkien parhaaksi.Luonto korjaa itseään uskomattoman nopeasti ja tehokkaasti, mikäli sille annetaan siihen mahdollisuus. Uskon, että ihmiskunta on kehittynyt siihen pisteeseen, että ratkaisu on mahdollista löytää ja aiheutetut vauriot saadaan vielä paikattua. Se vaatii vain lisää tahtoa, innovatiivisuutta ja uudenlaista ajattelua.Maailman metsätaloudella on paljon opittavaa Suomelta ja Suomella hieno tilaisuus viedä kestävä kehitys vielä pidemmälle. Ehkä koko metsäteollisuuden on aika uudistua?