Metsäteollisuuden historia

Metsäteollisuudella tarkoitetaan monenlaista teollisuutta minkä pääraaka-aineena käytetään puuta. Se voidaan jakaa kahteen pääryhmään: mekaaninen metsäteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus. Puun käyttö teollisiin tarkoituksiin tuli yleisemmäksi 1800-luvun puolivälin jälkeen. Metsäteollisuus on kasvanut siitä asti erittäin paljon, se on kokenut paljon uudistuksia ja innovaatioita sekä sen käyttömahdollisuuksia tutkitaan edelleen erittäin paljon.

Ennen metsän ja puun käytön teollistumista puuta käytettiin lähinnä eri rakennuksiin ja polttopuiksi. Myös koko maailman metsäkanta oli aikoinaan huomattavasti paljon suurempi kuin se on nykyään. Puun käyttö teollisuudessa alkoi yleistyä 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun höyrykäyttöiset sahat yleistyivät ja puiden kuljetus uiton avulla keksittiin. Puun käyttö teollisuudessa alkoi todella yleistymään ja se kasvoi nopeasti.

Metsän puiden kaadossa noudatettiin kuitenkin jo hyvin kauan aikaa sitten systemaattista toimintaa, jossa kaadettavat alueet merkattiin etukäteen ja ne oli tarkkaan suunniteltu. Näissä suunnitelmissa oli huomioitu erityisesti metsän uudelleen kasvu. Puiden uittokuljetus Euroopan vesistöjen kautta räjäytti puun myynnin entisestään. Todettiin kuinka helppoa puita oli kuljettaa aina Saksasta Etelä-Eurooppaan asti. Myös Suomessa hyödynnettiin tätä samaa tekniikkaa. Metsäteollisuutta alkoi olemaan maissa joissa metsää oli enemmän käytettävissä, kuten Saksassa ja muissa Euroopan maissa, Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja myös Japanissa. Puuta alettiin myös kuljettamaan laivoilla esimerkiksi Iso-Britanniaan. On mielenkiintoista, että ensimmäinen kestävästä kehityksestä metsän käytössä kirjoitettu kirja julkaistiin jo vuonna 1713, mikä oli paljon ennen todellisen metsäteollisuuden alkamista.

Metsää haluttiin siis jo pitkään hyödyntää, mutta sen todellinen teollistuminen alkoi hieman myöhään. Se ikään kuin odotti muun teollisuuden kehittymistä, jotta se voisi myös hyötyä tästä. Puurakentaminen oli aina ollut yleistä, mutta ei kovinkaan teollista. Metsäteollisuuden kehittyessä sille alkoi kuitenkin olla paljon kysyntää ja puuta alettiin kuljettaa eri maihin missä sitä edelleen hyödynnettiin rakentamisessa. Puurakentaminen on tänäkin päivänä Suomessa yksi yleisimpiä rakennusmenetelmiä. Metsäteollisuuden yleistyessä oli myös aika luoda erilaisia lakeja ja sääntöjä turvaamaan metsän käyttöä. Tällaisia metsiä koskevia lakeja luotiin ympäri maailmaa ja niiden tarkoitus oli turvata metsien uusiutuminen, käyttö ja rajata hakkuita. Erilaisista puulajeista tiedettiin myös enemmän ja toiset lait koskivat nimenomaan tiettyjä puulajeja. Nykyään paljon puhuttu metsien häviäminen maailmasta koitettiin siis turvata jo paljon ennen kuin se oli mitenkään edes aavistettavissa.

Paperin valmistus ja nykyaikainen käyttö

Paperin valmistus ja nykyaikainen käyttö

Paperin valmistus ja nykyaikainen käyttö

Paperin käyttöön puuta alettiin käyttää teollisesta 1800-luvun loppupuolella. Suomen ensimmäinen käsikäyttöinen paperitehdas toimi kuitenkin jo 1660-luvulla ja oli hyvin alkeellinen. Sen toiminta kuitenkin lakkautui Venäjän vallan aikaan täysin sen omasta toiminnasta riippumattomista syistä. 1800-luvulla paperin teollinen valmistus yleistyi maailmassa ja se mullisti koko paperiteollisuuden. Käsikäyttöiset koneet jäivät kokonaan pois.

Puusta valmistettiin aluksi vain paperia, mutta myöhemmin teknologian kehittyessä paperin valmistus laajeni myös sellun, kartongin ja mekaanisen massan valmistukseen. Myös erilaiset paperilajit ovat kehittyneet vuosikymmenien saatossa ja niitä saa monessa eri muodossa nykyään. Suomessa toimii edelleen 28 paperitehdasta ja ne työllistävät yli 35 000 henkilöä. Kun puun käyttö rakentamisessa ja erilaisten paperien valmistuksessa oli saavuttanut kiinteän paikkansa ympäri maailmaa ihmisten joka päiväsessä elämässä, oli aikaa katsoa muihin mahdollisiin puista hyödynnettäviin tuotteisiin. Erilaisia uusiutuvia materiaaleja tutkittiin myös puusta tuotettujen tuotteiden käytössä ja niiden ekologisuuteen kiinnitetään tänä päivänä entistä enemmän huomiota.

Suomi on yksi maista, jotka edelleen tänä päivänä hyötyvät metsäteollisuudesta. Siitä voidaan kiittää Suomen tiukkoja lakeja ja tarkkaa suunnittelua mitä on noudatettu metsien hakkuussa. Suomi on onnistunut edistyksellisesti hoitamaan metsänsä ja niiden hyötykäytön. Se toimii esimerkkinä monelle muulle maalle, joissa metsäteollisuus on tuhonnut suurimman osan metsistä.